Usposabljanje – Športni delavec v sladkovodnem ribištvu

Izobraževanje LKO

Športni delavec v sladkovodnem ribištvu

Usposabljanje za tekmovalce v panogi lov krapov z obtežilnikom

Usposabljanje in izpit bosta potekala v soboto, 28. marca 2015 v domu Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.

Vodja usposabljanja bo predsednik TK RZS Bojan Javornik. Zbor udeležencev bo med 8.15 in 8.30 uro, rok za prijavo je do 21. marca 2015.

P R O G R A M USPOSABLJANJA:

08.15 – 08.30 – Vpis kandidatov v seznam udeležencev usposabljanja
Pozdrav udeležencem in opis poteka usposabljanja

08.30 – 09.00

1. Organiziranost tekmovalnega področja v sladkovodnem ribištvu

1.1 RZS kot nacionalna panožna športna zveza
1.2 Mednarodni akti in zakonske podlage za področje tekmovanj v sladkovodnem ribištvu
1.3 Kodeksna pravila
Predavatelj: dr. Miroslav ŽABERL, univ.dipl.iur.

09.00 – 10.00

2. Obravnava pravilnikov RZS o tekmovanjih v SŠR

2.1 Nivoji tekmovanj
2.2 Registracija tekmovalcev
2.3 Organizacija tekem
2.4 Organi tekme, njihovo imenovanje in naloge
2.5 Razglasitev rezultatov in reševanje pritožb
2.6 Sankcije in njihovo reševanje
Predavatelj: Peter SOLAR

10.00 – 10.15

Odmor

10.15 – 11.00

3. Posebnosti pravil o tekmovanjih po posameznih tekmovalnih panogah

3.1 Pravila o tekmovanjih v LRP
3.2 Pravila o tekmovanjih v LKO
3.3 Pravila o tekmovanjih v LRM
3.4 Pravila o tekmovanjih v kastingu
3.5 Izbiranje vodstev reprezentanc in izbiranje reprezentantov
Predavatelji: Bojan JAVORNIK, Aleksander KOLAR

11.00 – 11.45

4.Osnove pedagogike v športu z osnovami psihologije športa

4.1 Osnove treniranja in metodike športnega treniranja
4.2 Organiziranje in vodenje treninga
4.3 Osnove organiziranja tekme
Predavatelj: Samo NOVAK

11.45 – 12.00

Odmor

12.00 – 12.45

5. Osnove športne medicine in prva pomoč

Predavatelj: Sandi KOSMAČ

12.45 – 13.45

Odmor za kosilo

13.45 – 14.30

6. Pomen tekmovalnih dejavnosti za promocijo sladkovodnega ribištva in mednarodno promocijo
6.1 Vpetost RZS v mednarodne asociacije s področja sladkovodnega ribištva
6.2 Promocija R Slovenije in RZS
6.3 Promocija sladkovodnega ribištva
6.4 Sociološki, okoljski in naravovarstveni pomeni ribiških tekmovanj
Predavatelj: Borut JERŠE

14.45 – 15.45

Pisni preizkus znanja in pregled testnih pol
Izvajalci: Bojan JAVORNIK, Aleksander KOLAR

Pogoj za udeležbo na usposabljanju je dopolnjena starost 18. let in uspešno opravljen ribiški izpit. Vso potrebno slovensko in mednarodno zakonodajo s področja sladkovodnega ribištva in športa, tekmovalne interne akte RZS, si kandidati pridobijo na spletnih straneh:

http://ribiska-zveza.si/dejavnosti/tekmovalno-podrocje
http://www.fips-ed.com/peche_au_coup_eng.htm#

Kotizacija za to usposabljanje je 20€ na kandidata. Priporočamo, da RD kandidatu krije stroške udeležbe na
usposabljanju. Prijavitelj kandidatov (RD, zamejski r. klub…) nakaže znesek kotizacije za kandidate, ki so se
udeležili seminarja, na račun RZS najkasneje v osmih dneh od prejetega računa.

Vsem kandidatom ki so bili obenem registrirani tekmovalci že pred letom 2015, se prizna praktični del/praktikum
usposabljanja. Kandidati, ki še niso bili registrirani kot tekmovalci pred l.2015, bodo morali opravljati praktični del
usposabljanja v terminu, ki bo objavljen na spletni strani RZS.

Strokovna služba RZS pripravi seznam prijavljenih kandidatov, skupaj s podlagami za potrdila kandidatom o
udeležbi na praktikumu in podlagami za potrdila o uspehu. Oboje prejme vodja seminarja.
Vodja usposabljanja sme po svoji presoji preveriti upravičenost prisotnih, za kar mu je kandidat dolžan izročiti na
vpogled svojo člansko izkaznico.

Uradni razpis – prenos

ikona-pdf