Usposabljanje – Športni delavec v sladkovodnem ribištvu

  Izobraževanje LKO
  Mar 3

  Usposabljanje – Športni delavec v sladkovodnem ribištvu

  Športni delavec v sladkovodnem ribištvu

  Usposabljanje za tekmovalce v panogi lov krapov z obtežilnikom

  Usposabljanje in izpit bosta potekala v soboto, 28. marca 2015 v domu Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.

  Vodja usposabljanja bo predsednik TK RZS Bojan Javornik. Zbor udeležencev bo med 8.15 in 8.30 uro, rok za prijavo je do 21. marca 2015.

  P R O G R A M USPOSABLJANJA:

  08.15 – 08.30 – Vpis kandidatov v seznam udeležencev usposabljanja
  Pozdrav udeležencem in opis poteka usposabljanja

  08.30 – 09.00

  1. Organiziranost tekmovalnega področja v sladkovodnem ribištvu

  1.1 RZS kot nacionalna panožna športna zveza
  1.2 Mednarodni akti in zakonske podlage za področje tekmovanj v sladkovodnem ribištvu
  1.3 Kodeksna pravila
  Predavatelj: dr. Miroslav ŽABERL, univ.dipl.iur.

  09.00 – 10.00

  2. Obravnava pravilnikov RZS o tekmovanjih v SŠR

  2.1 Nivoji tekmovanj
  2.2 Registracija tekmovalcev
  2.3 Organizacija tekem
  2.4 Organi tekme, njihovo imenovanje in naloge
  2.5 Razglasitev rezultatov in reševanje pritožb
  2.6 Sankcije in njihovo reševanje
  Predavatelj: Peter SOLAR

  10.00 – 10.15

  Odmor

  10.15 – 11.00

  3. Posebnosti pravil o tekmovanjih po posameznih tekmovalnih panogah

  3.1 Pravila o tekmovanjih v LRP
  3.2 Pravila o tekmovanjih v LKO
  3.3 Pravila o tekmovanjih v LRM
  3.4 Pravila o tekmovanjih v kastingu
  3.5 Izbiranje vodstev reprezentanc in izbiranje reprezentantov
  Predavatelji: Bojan JAVORNIK, Aleksander KOLAR

  11.00 – 11.45

  4.Osnove pedagogike v športu z osnovami psihologije športa

  4.1 Osnove treniranja in metodike športnega treniranja
  4.2 Organiziranje in vodenje treninga
  4.3 Osnove organiziranja tekme
  Predavatelj: Samo NOVAK

  11.45 – 12.00

  Odmor

  12.00 – 12.45

  5. Osnove športne medicine in prva pomoč

  Predavatelj: Sandi KOSMAČ

  12.45 – 13.45

  Odmor za kosilo

  13.45 – 14.30

  6. Pomen tekmovalnih dejavnosti za promocijo sladkovodnega ribištva in mednarodno promocijo
  6.1 Vpetost RZS v mednarodne asociacije s področja sladkovodnega ribištva
  6.2 Promocija R Slovenije in RZS
  6.3 Promocija sladkovodnega ribištva
  6.4 Sociološki, okoljski in naravovarstveni pomeni ribiških tekmovanj
  Predavatelj: Borut JERŠE

  14.45 – 15.45

  Pisni preizkus znanja in pregled testnih pol
  Izvajalci: Bojan JAVORNIK, Aleksander KOLAR

  Pogoj za udeležbo na usposabljanju je dopolnjena starost 18. let in uspešno opravljen ribiški izpit. Vso potrebno slovensko in mednarodno zakonodajo s področja sladkovodnega ribištva in športa, tekmovalne interne akte RZS, si kandidati pridobijo na spletnih straneh:

  http://ribiska-zveza.si/dejavnosti/tekmovalno-podrocje
  http://www.fips-ed.com/peche_au_coup_eng.htm#

  Kotizacija za to usposabljanje je 20€ na kandidata. Priporočamo, da RD kandidatu krije stroške udeležbe na
  usposabljanju. Prijavitelj kandidatov (RD, zamejski r. klub…) nakaže znesek kotizacije za kandidate, ki so se
  udeležili seminarja, na račun RZS najkasneje v osmih dneh od prejetega računa.

  Vsem kandidatom ki so bili obenem registrirani tekmovalci že pred letom 2015, se prizna praktični del/praktikum
  usposabljanja. Kandidati, ki še niso bili registrirani kot tekmovalci pred l.2015, bodo morali opravljati praktični del
  usposabljanja v terminu, ki bo objavljen na spletni strani RZS.

  Strokovna služba RZS pripravi seznam prijavljenih kandidatov, skupaj s podlagami za potrdila kandidatom o
  udeležbi na praktikumu in podlagami za potrdila o uspehu. Oboje prejme vodja seminarja.
  Vodja usposabljanja sme po svoji presoji preveriti upravičenost prisotnih, za kar mu je kandidat dolžan izročiti na
  vpogled svojo člansko izkaznico.

  Uradni razpis – prenos

  ikona-pdf